021 87158001

پرداخت هزینه‌های دانشگاهی

خدمات پرداخت دانشجویی پارسیان‌پی

در صورتی که قسمت مورد نظر را در صفحه پرداخت هزینه‌های دانشگاهی مشاهده نمی‌کنید از طریق پشتیبانی آنلاین و از قسمت محیط کاربری با پشتیبانی با پارسیان پی تماس بگیرید .

پرداخت هزینه یونی‌اسیست

uni-assist

پرداخت بیمه سوئیس‌کر

swisscare

پرداخت هزینه Sevis Fee

پرداخت Sevis Fee
پرداخت Sevis Fee

پرداخت هزینه ریپورت GRE

GRE report

پرداخت GRE Subject

GRE test

پرداخت GRE General

GRE test

پرداخت هزینه ثبت‌نام تافل iBT

پرداخت toefl

پرداخت هزینه چاپ مقاله و ژورنال

graduated

پرداخت هزینه اپلیکیشن‌فی

پرداخت اپلیکیشن‌فی

پرداخت هزینه کنفرانس

هزینه کنفرانس

پرداخت هزینه خوابگاه دانشجویی

Invoice_Paid

پرداخت حق هزینه IEEE

IEEE-Logo

پرداخت دانشگاه کلاستهال

پرداخت دانشگاه کلاستهال